Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Časté otázky

Na základě čeho se určuje výše záloh na studenou vodu a teplo?

Výše záloh na studenou vodu, teplo a TUV se vypočítá na základě ročního vyúčtování služeb nebo si je určí nájemce v písemné žádosti. Ta musí obsahovat jméno, příjmení, ulici, číslo bytu a novou výši měsíční zálohy. Při každé změně záloh je vystaven nový evidenční list s upravenou výší měsíční platby za byt. Tento evidenční list nájemce podepíše.

Může přejít pronájem bytu po zemřelém na vnuka, resp. osobu blízkou?

Dle občanského zákoníku § 706, odst. 2 se nájemci stávají také vnuci a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něhož byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo tři léta. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.

Co se skrývá pod pojmem správa objektů?

Správou objektů se rozumí kompletní zajištění služeb jak po stránce technické (zajištění oprav, revizí, havarijních služeb atd.), tak po stránce ekonomické (vedení účetnictví dle příslušných zákonů, evidence příchozích a odchozích plateb, vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů atd.).

Jak postupovat při výměně radiátoru?

Před zamýšlenou výměnou radiátoru v budovách, které jsou napojeny na centrální zdroj tepla, je nutno oslovit odbornou firmu a požádat o výpočet tepelného výkonu nového radiátoru. Radiátor by měl mít stejné parametry jako starý, aby nenarušil hydraulické vyvážení objektu. Před zahájením výměny je třeba kontaktovat MTBS, provoz tepelného hospodářství, a oznámit zamýšlený termín výměny. Po dohodě pracovníci MTBS zajistí odstavení domovní předávací stanice nebo, bude-li to nutné, uzavření přívodu topného média na vstupu do objektu. Po výměně radiátoru MTBS obnoví dodávku topné vody a objedná zpětnou montáž rozdělovače topných nákladů na nový radiátor.

Jakým způsobem a dle čeho se hradí opravy v bytě?

V nájemních bytech se povinnost úhrady nájemcem určuje podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (§ 5 a 6), kterým se provádí občanský zákoník. Způsob úhrady nákladů na opravy v privatizovaných bytech, které užívají jejich vlastníci, je určen zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám v platném znění. V případě nejasností Vám rádi pomůžeme dle výkladů k těmto prováděcím předpisům. Objednavatel po opravě obdrží poštou fakturu se složenkou. Opravu je možno uhradit na poště nebo přímo v pokladně MTBS kdykoliv v pracovní době.

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...