Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme

Ekonomické služby

 • vedení účetnictví podle právních předpisů
 • evidence a zaúčtování faktur pro SVJ
 • zpracování roční účetní závěrky, zprávy o hospodaření společenství vlastníků
 • vyúčtování fondu oprav pro dům, jednotlivé vlastníky a fondu oprav revitalizace za kalendářní rok
 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů SVJ na náklady spojené se správou domu a vedení účetnictví, záloh na služby, vodné a teplo
 • evidence předpisů a plateb jednotlivých vlastníků
 • tisk upomínek jednotlivým dlužníkům
 • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky za kalendářní rok
 • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků
 • zajišťování podkladů do bank pro účely úvěrů
 • objednávka a evidence revizních kontrol plynu, elektřiny, hromosvodů a komínů
 • příprava a evidence podkladů potřebných pro svolání shromáždění vlastníků bytových jednotek
 • vyhotovení komisionářských smluv
 • evidence projektových dokumentací k domům města a SVJ

Všeobecné informace o společenství vlastníků jednotek

Právní aspekty

 • společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je dle zákona právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Řídí se zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňuje některé zákony (dále jen „zákon o vlastnictví bytů“)

Vznik společenství

 • společenství vzniká v daném domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků
 • vzniká na základě ustanovení zákona, aniž by k samostatnému vzniku společenství bylo potřeba nějakého přímého právního úkonu jeho členů či budoucích členů

Povinnosti SVJ po jeho vzniku

 • původní vlastník musí svolat první shromáždění vlastníků jednotek, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku společenství
 • do programu shromáždění musí původní vlastník zahrnout volbu výboru (statutárního orgánu společenství) a schválení stanov
 • na prvním shromáždění vlastníků jednotek musí původní vlastník zajistit účast notáře, který o jeho průběhu, volbě orgánů a schvalování stanov pořídí notářský zápis

Zápis společenství

 • dle § 10 zákona o vlastnictví bytů
 • společenství vlastníků jednotek se povinně zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného příslušným krajským soudem, který vede obchodní rejstřík
 • do rejstříku se zapisuje
  • název a sídlo společenství
  • IČO (přiděluje soud)
  • právní forma – společenství vlastníků
  • předmět činnosti – správa, provoz a opravy společných částí domu
  • jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka
  • den vzniku společenství (nutno přesně zjistit v katastru nemovitostí)

Orgány společenství

Shromáždění

 • nejvyšší orgán SVJ
 • shromáždění vlastníků jednotek znamená, že musí být pozváni všichni vlastníci jednotek na společnou schůzi
 • svolává se dle zákona každý rok
 • shromáždění svolává výbor společenství nebo pověřený vlastník
 • shromáždění je usnášeníschopné, pokud se na něm sejde tolik vlastníků, že součet podlahové plochy jimi vlastněných jednotek činí více než jednu polovinu podlahové plochy všech jednotek v domě

Pravomoci shromáždění

 • schvalování a změna stanov
 • volba členů výboru
 • rozhodování o podstatných změnách týkajících se společných částí domu
 • rozhodování o dalších věcech spojených se správou

Výbor

 • povinný orgán SVJ; pouze není-li výbor zvolen, může být pověřen jeho pravomocemi pověřený vlastník
 • zvolený výbor ze svých členů volí funkcionáře výboru – předsedu a např. místopředsedu, člena (stanovy mohou upravovat i jiné funkce výboru)
 • předseda výboru jedná za společenství navenek

Povinnosti výboru

 • svolává shromáždění (alespoň jednou za rok dle zákona)
 • připravuje podklady
 • uzavírá smlouvy, podepisuje a schvaluje faktury apod.

Vedení účetnictví

SVJ je právnickou osobou a je také účetní jednotkou ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a je povinno vést účetnictví.

Zákon o účetnictví v § 5 uvádí, že

 1. účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu,
 2. pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

Novinky

MTBS Holýšov myslí na ovzduší...
Ve svém vozovém parku má nově dvě elektrovozítka. Čtěte více...